Quiko nel mondo:

image

Warunki ogólne
1) ZAMÓWIENIA
Zamówienia będą ważne i brane pod uwagę jeśli będą przesłane na piśmie np.: faxem, e-mailem lub pocztą.
 

2) CZAS REALIZACJI
Czas realizacji wynosi w przybliżeniu 6 tygodni. Jeśli nastąpią jakiekolwiek możliwe opóźnienia od wcześniej zdefiniowanych warunków dostawy to nie jest to powodem do odwołania Zamówienia, ani nie są uwzględniane prośby o odszkodowanie albo wynagrodzenie w innej formie.
 
3) WYSYŁKA i TRANSPORT
Koszty transportu zawsze będą ponoszone przez Klienta na jego własne ryzyko, zgodnie z Artykułem 1093 z włoskiego Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek skargi na zaginione lub uszkodzone towary powinny być zakomunikowane natychmiast po potwierdzeniu odbioru na dokumencie przewozowym, kontrasygnowanym przez kierowcę lub przewoźnika. Kopia tego dokumentu powinna być później przesłana listem poleconym w ciągu 3 dni (liczy się data stempla pocztowego). Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń skutkuje odmową do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
 
4) REKLAMACJE
Jakiekolwiek skargi odnoszące się do jakości i charakteru towarów i/lub stwierdzenie jakichkolwiek ukrytych wad lub błędów powinny być wysłane do QUIKO Listem Poleconym w ciągu 8 dni (liczy się data stempla pocztowego ) od potwierdzenia odbioru towarów. W innym przypadku, jakiekolwiek zwroty nie będą akceptowane bez naszej specjalnej pisemnej zgody.
 
5) PŁATNOŚCI
Każdorazowe Warunki Zapłaty muszą być uzgadniane z Działem Sprzedaży. Możliwe są indywidualne modyfikacje warunków zapłaty zależnie od sytuacji klientów, zastrzegamy sobie prawo do zażądania gwarancji albo do zmiany Warunków Zapłatyw dowolnym czasie. Koszty odnoszące się do jakichkolwiek nie zapłaconych kwot będą ponoszone całkowicie przez Kupującego, jak również odsetki naliczone od zaległych zapłat. Dostarczone towary pozostają aszą własnością, aż do całkowitej zapłaty. Jeżeli towary te zostaną legalnie odsprzedane, jakikolwiek wynikający z tego tytułu kredyt musi przez nas dokładnie rozważony.
 
6) GWARANCJA
Produkty są objęte 24 miesięczną gwarancją przy zachowaniu następujących warunków: -- Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu, poświadczonej przez paragon lub fakturę zakupu lub dokumentu przewozowego wydanego przez Dealera. -- Gwarancja obejmuje zamianę albo bezpłatną naprawę jakichkolwiek elementów, urządzeń uznanych za wadliwe lub które posiadają wady produkcyjne. -- Koszty transportu będą ponoszone całkowicie przez Klienta, bez jakiegokolwiek obowiązku wykonania badania lub innego testu w siedzibie Klienta. -- Jakakolwiek część uznana za wadliwą z powodu zaniedbywania albo niepoprawnego użycia, niepoprawnej instalacji albo utrzymania i konserwacji, uszkodzeń wynikłych podczas transportu, instalacji innej niż do której dane urządzenie jest przeznaczone i zaprojektowane, samowolne wprowadzenie zmian w układzie elektrycznym lub mechanicznym lub w akcesoriach dodatkowych nie zatwierdzonych przez nasz Departament Techniczny nie może być przypisana wadom produkcyjnym i nie podlega gwarancji. -- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które bezpośrednio albo pośrednio, są spowodowane ludziom albo rzeczom nie podporządkowującym się regulacjom i zaleceniom wskazanym w instrukcjach i podyktowanym przez zdrowy rozsądek.
 

KONTAKTY

QUIKO POLSKA S.C.
ul. Ostródzka 129
03-289 Warszawa
Tel. +48 511727286, +48 691365432

Copyright © Quiko Italy - P.IVA 03665930248